Kielian_Wspolnicy

Aktualności

 

01.2021


Partner Kancelarii, mec. Sergiusz Kielian w Dobrych Praktykach Sądu Okręgowego w Warszawie

Z przyjemnością informujemy, ze mec. Sergiusz Kielian, Partner Kancelarii, brał udział w pracach nad stworzeniem dobrych praktyk w zakresie posiedzenia przygotowawczego i planu rozprawy.

 

Prace odbywały się w ramach wspólnej inicjatywy przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów) oraz praktyków – profesjonalnych pełnomocników, pod patronatem Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej.

 

W efekcie prac stworzono szereg dokumentów, w tym wzór planu rozprawy, wzór protokołu posiedzenia przygotowawczego, przewodnik dotyczący modelowego planu rozprawy. Wszystkie dokumenty, wraz ze wskazaniem osób zaangażowanych w projekt, dostępne są na stronach Sądu Okręgowego w Warszawie, pod linkiem: https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/1887/dobre-praktyki

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami i stosowania planu rozprawy w praktyce, z uwzględnieniem własnych (w tym krytycznych) uwag i przemyśleń.

10.2020


Jakich błędów unikać przy zakładaniu i prowadzeniu pierwszej firmy

Właśnie ukazała się publikacja – „Poradnik Foundera. Czyli jakich błędów unikać przy zakładaniu i prowadzeniu pierwszej firmy”. Kancelaria Prawna Kielian i Wspólnicy jest partnerem publikacji i brała udział w przygotowaniu treści dotyczących aspektów prawnych.

 

W poradniku znajdziecie odpowiedzi m.in. na takie pytania:

  • co to są koszty, przychody, dywidenda, środki trwałe i VAT
  • jak zarządzać przepływami pieniężnymi
  • jak zatrudniać zespół i nie podpaść Państwowej Inspekcji Pracy
  • jak uchronić majątek osobisty przed długami spółki
  • jak optymalnie wynagradzać zarząd
  • jak przygotować się na konflikt ewentualny wspólników
  • jak poprawnie przygotowywać umowy z kontrahentami  

 

Polecamy i zapraszamy do lektury.

Publikację można pobrać ze strony: https://startupstudio.pl/poradnik-foundera/

04.2020


Zgromadzenia wspólników / akcjonariuszy w czasie #koronawirus

W związku z licznymi pytaniami naszych Klientów dotyczącymi możliwości przeprowadzenia zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia akcjonariuszy poniżej przedstawiamy podstawowe informacje związane z tym tematem. Pozostajemy do dyspozycji w przypadku chęci skorzystania z naszej pomocy w zorganizowaniu i przeprowadzeniu zgromadzenia.

 

Zapraszamy do lektury: Pobierz tutaj.

03.2020


Koronawirus (COVID-19)

Wychodząc naprzeciw potrzebom sygnalizowanym przez naszych klientów w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i jej wpływem na sytuację ekonomiczną, a w szczególności prowadzenie działalności gospodarczej, Kancelaria utworzyła specjalny zespół dedykowany do wsparcia podmiotów gospodarczych w aktualnych okolicznościach. Zespół jest do Państwa dyspozycji co do wszelkich zagadnień związanych ze zmieniającym się z dnia na dzień otoczeniem prawnym, w tym powstającym pakietem osłonowym dla przedsiębiorców, jak również co do dotychczas stosowanych instrumentów ochrony prawnej, które w zmienionych okolicznościach nabierają nowego znaczenia. Naszym celem jest umożliwienie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczym podjęcia i wdrożenia szybkich i czasami niełatwych decyzji, jakie mogą okazać się konieczne dla ochrony przedsiębiorstwa lub utrzymania jego wartości w tym wyjątkowym dla środowiska biznesowego okresie.


Mając na względzie szczególne okoliczności związane z aktualną sytuacją w Polsce i poza jej granicami, zespół jest do Państwa dyspozycji przez 7 dni w tygodniu.


Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy: office@klegal.pl z dopiskiem „koronawirus” lub telefonicznie bezpośrednio do prawników kancelarii:
mec. Sergiusz Kielian, tel. 608 422 458,
mec. Krzysztof Żłak, tel. 505 214 801.

01.2020


Doradca akcjonariusza ds. głosowania

W dzisiejszym wydaniu "Parkietu" (27.01.2020 r.) partner Kancelarii – Maciej Owczarewicz i Szymon Jelonek omawiają doradcę akcjonariusza ds. głosowania - nową instytucję, która pojawiła się w KSH na fali zmian z końca listopada 2019 r. mających na celu wdrożenie dyrektywy 2017/828 w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania.

 

Zapraszamy do lektury: Pobierz tutaj.

 

Omawiana nowelizacja stanowi niewątpliwie kolejny przejaw regulowania rynku w oparciu o model autoweryfikacji, tj. osoba prawna prowadząca działalność doradczą powinna autonomicznie dokonać oceny, czy wpisuje się ona w definicję doradcy określoną w Kodeksie spółek handlowych, a jeśli tak, rozpocząć realizację obowiązków informacyjnych tam wskazanych, a także – jak się wydaje – zawiadomić o tym podmioty korzystające z ich usług. Tym samym znów podmioty nadzorowane na własne ryzyko, pod odpowiedzialnością karną, muszą – bez jasnych i szczegółowych wytycznych – oceniać czy dane działanie nakłada na nie jakieś dodatkowe obowiązki, czy nie. Analogiczną metodą posłużono się, wprowadzając z inicjatywy Komisji Nadzoru Finansowego szeroką definicję oferowania instrumentów finansowych. Podmioty obecne na rynku kapitałowym musiały ocenić, czy ich działalność odpowiada nowej, dość ogólnej regulacji, a jeśli tak, zrealizować wymogi nałożone ustawą (w tym przypadku, zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi – uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej).

11.2019


Członek zespołu Kancelarii laureatem konkursu – rozdanie nagród

W dniu 14 listopada 2019 r., w trakcie konferencji „Nowelizacja postępowania cywilnego - najważniejsze zmiany. Jak stosować nowe regulacje w praktyce?” organizowanej przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska m.in. pod patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, członek zespołu naszej Kancelarii – aplikant radcowski Szymon Jelonek, otrzymał z rąk prof. Andrzeja Jakubeckiego pierwszą nagrodę w konkursie Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o nagrodę "Polskiego Procesu Cywilnego" za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego za pracę pt. "Charakter decyzji administracyjnej i jej mocy wiążącej w postępowaniu cywilnym".

 

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy dalszej, owocnej pracy!

08.2019


Pierwsza fala rewolucji w postępowaniu cywilnym – znaczący wzrost kosztów sądowych od 21.08.2019 r.

W dniu 6 sierpnia 2019 r. zaczął swój bieg czternastodniowy termin wejścia w życie części rewolucyjnych zmian w procedurze cywilnej.

 

Tym samym już w dniu 21 sierpnia 2019 r. inne będą m.in. opłaty od pozwu w sprawach o prawa majątkowe i wniosku o udzielenie zabezpieczenia, zmienią się przesłanki zwolnienia osoby prawnej od kosztów sądowych czy też procedura nadawania klauzuli wykonalności i zmiany wierzyciela po jej uzyskaniu w toku postępowania egzekucyjnego.

 

Do zmian tych, wchodzących w życie już za kilkanaście dni, należy się jak najprędzej przygotować, w czym może pomóc załączone opracowanie, przygotowane przez zespół Kancelarii Kielian i Wspólnicy.

 

Zapraszamy do lektury.

Pobierz tutaj

07.2019


"Jak ułatwić dochodzenie wierzytelności obligatariuszy"

29 czerwca 2019 r. w wydaniu "Parkietu" ukazał się artykuł partnera Kancelarii mec. Sergiusza Kieliana i aplikanta radcowskiego Szymona Jelonka pt. "Jak ułatwić dochodzenie wierzytelności obligatariuszy".

 

Artykuł dostępny poniżej:

 

Pobierz tutaj

 

Zapraszamy do lektury.

04.2019


Członek zespołu Kancelarii laureatem ogólnopolskiego konkursu

W najnowszym numerze 1/2019 poświęconego zagadnieniom prawa procesowego cywilnego kwartalnika o przedwojennych tradycjach „Polski Proces Cywilny” zostały ogłoszone wyniki IV edycji konkursu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego.

 

Laureatem I nagrody w konkursie został członek zespołu Kancelarii Kielian i Wspólnicy, Szymon Jelonek.

 

Jego praca magisterska pod tytułem „Charakter decyzji administracyjnej i jej mocy wiążącej w postępowaniu cywilnym” została doceniona przez Komisję Konkursową, w której składzie zasiadali m.in. prof. Feliks Zedler, prof. Andrzej Marciniak, prof. Łukasz Błaszczak oraz dr hab. Tadeusz Zembrzuski. Prace oceniano przy uwzględnieniu m.in. kryteriów przydatności praktycznej i aktualności tematu, komplementarności wykorzystanej literatury i orzecznictwa, merytorycznej zawartości oraz poprawności pracy, a także nowatorskiego formułowania konkluzji oraz wyczerpania tematu. Oficjalnie wręczenie nagrody będzie miało miejsce w najbliższym czasie.

 

Nabyta w trakcie tworzenia zwycięskiej pracy wiedza i doświadczenie sprzyjają kreatywnej i skutecznej obsłudze Klientów Kancelarii.

 

Cały zespół Kancelarii serdecznie gratuluje i życzy dalszych sukcesów.

04.2019


Partner Kancelarii, mec. Maciej Owczarewicz o możliwej rewolucji na rynku doradców wspierających spółki w zakresie relacji inwestorskich i M&A

W dzisiejszym wydaniu "Parkietu" ukazała się artykuł partnera Kancelarii mec. Macieja Owczarewicza pt. "Rynek tylko dla brokerów?".

 

Artykuł dostępny jest pod następującym adresem:

 

https://www.parkiet.com/Felietony/304039999-Rynek-tylko-dla-brokerow.html

 

Zapraszamy do lektury.
 

03.2019


Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

W dniu 11 stycznia 2019 r. do Sejmu wpłynął projekt całkowicie nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Projektowana ustawa ma zastąpić aktualnie obowiązującą ustawę z dnia 28 października 2002 r., regulującą zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (m.in. spółek handlowych) za przestępstwa i przestępstwa skarbowe popełnione przez powiązane z nimi osoby fizyczne.

 

Uderzająca będzie skala wprowadzanych zmian – przesłanki odpowiedzialności podmiotów zbiorowych mają zostać znacznie rozszerzone a potencjalne sankcje drastycznie zaostrzone. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano na konieczność „zapewnienia, by osoby prawne podlegały skutecznym i odstraszającym sankcjom”.

 

Mając na względzie możliwy bardzo poważny i bezprecedensowy w polskim systemie prawnym wpływ nowych przepisów represyjnych na ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, w tym stabilność prowadzonej działalności oraz bezpieczeństwo aktywów wykorzystywanych na jej potrzeby, Kancelaria, we współpracy z prof. dr hab. Szymonem Pawelcem, kierownikiem Zakładu Międzynarodowego Postępowania Karnego w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokatem, powołała interdyscyplinarny zespół, którego celem będzie monitorowanie procesu legislacyjnego i analiza wpływu projektowanych zmian na prawa i obowiązki przedsiębiorców.

 

Poniżej do pobrania broszura.

Pobierz tutaj

12.2018


Nowelizacja ustawy o obligacjach

W dniu 30 listopada 2018 r. ogłoszona została ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, wprowadzająca szereg zmian istotnych dla rynku obligacji korporacyjnych. Nowelizacja wprowadza m.in. obowiązek dematerializacji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, eliminując tym samym dokumentową formę obligacji. Obowiązek dematerializacji w KDPW obejmie zarówno obligacje emitowane w trybie emisji publicznej, jak i prywatnej.

 

Ważną zmianą w przypadku emisji prywatnych jest również obowiązek powołania przez emitenta agenta emisji, który odpowiedzialny będzie m.in. za weryfikację spełnienia przez emitenta wymogów prawnych dot. emisji obligacji, utworzenie ewidencji osób uprawnionych z obligacji czy też pośredniczenie w zawieraniu przez emitenta umowy o rejestrację obligacji w KDPW wraz z pomocą w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji.

 

Konsekwencją wprowadzenia powyższych zmian będzie utworzenie repozytorium informacji o emitentach obligacji i ich zobowiązaniach z tego tytułu. Informacje będą gromadzone przez KDPW i udostępniane do publicznej wiadomości.

 

W naszej ocenie zmiany wprowadzone nowelizacją zwiększą transparentność procesu emisji obligacji oraz ułatwią ocenę sytuacji finansowej emitentów, co powinno przełożyć się na zwiększenie zaufania inwestorów. Z drugiej strony, sam proces emisji stanie się dłuższy i droższy, co może ograniczyć rozwój rynku obligacji korporacyjnych. Omawiane zmiany wejdą w życie w dniu 1 lipca 2019 r.
 

12.2018


Kancelaria doradcą prawnym w transakcji nabycia udziałów Sano sp. z o.o.

Kancelaria Prawna Kielian i Wspólnicy doradzała spółce Stokrotka sp. z o.o. przy transakcji nabycia 100% udziałów spółki Sano sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie. Dalszym etapem transakcji ma być połączenie obu spółek.

 

Spółka Stokrotka sp. z o.o., prowadząca ogólnopolską sieć sklepów spożywczych, należy do litewskiego podmiotu Maxima Grupe UAB, który jest właścicielem również takich firm jak Maxima (działająca w krajach bałtyckich), Aldik (działająca w Polsce) czy T-Market (działająca w Bułgarii).

 

Sano sp. z o.o. jest spółką działającą w branży sprzedaży detalicznej produktów spożywczych od 1990 r. Prowadzi sieć 36 supermarketów w północnej części kraju.

 

Doradztwo Kancelarii przy powyższej transakcji obejmowało przeprowadzenie due diligence Sano oraz sporządzenie raportu, a także przygotowanie dokumentacji transakcyjnej i wsparcie w finalizacji transakcji. Projektem ze strony Kancelarii kierował mec. Sergiusz Kielian, radca prawny i Partner Zarządzający Kancelarii.

05.2018


Partner zarządzający Kancelarii, mec. Sergiusz Kielian o sytuacji obligatariuszy GetBack S.A. w wywiadzie dla Strefy Inwestorów

Mec. Sergiusz Kielian, partner zarządzający Kancelarii, udzielił dla portalu Strefa Inwestorów wywiadu na temat obecnej sytuacji obligatariuszy spółki GetBack. S.A.

 

W wywiadzie omówione zostały m.in. dalsze możliwe do podjęcia przez obligatariuszy kroki w celu egzekucji wierzytelności z obligacji GetBack S.A., a także zagadnienia praktyczne związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym i ewentualnym postępowaniem upadłościowym GetBack S.A.

 

Artykuł dostępny jest pod następującym adresem:

 

https://strefainwestorow.pl/artykuly/obligacje/20180524/obligacje-getback-porady-pomoc

 

Zapraszamy do lektury.

09.2017


Nowelizacja KSH – dematerializacja akcji

Trwają prace nad projektem ustawy nowelizującej kodeks spółek handlowych (projekt z dnia 20 stycznia 2017 r.). Projekt przewiduje wprowadzenie obligatoryjnej dematerializacji akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych poprzez rejestrowanie ich w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy ma zastąpić księgi akcyjne prowadzone obecnie przez zarządy spółek. Zgodnie z projektem nowelizacji rejestr akcjonariuszy będą mogły prowadzić jedynie podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie papierami wartościowymi, a spółki będą zobowiązane dokonać wyboru podmiotu prowadzącego rejestr (w drodze uchwały walnego zgromadzenia) w terminie 6 miesięcy od dnia następującego po dniu ogłoszenia ustawy nowelizującej.

 

Wpisowi do rejestru akcjonariuszy podlegać będą zarówno akcje imienne, jak i akcje na okaziciela, w związku z czym podział na tego rodzaju akcje straci na znaczeniu. Ponadto, dokumenty akcji powinny zostać złożone przez akcjonariuszy w siedzibie spółki lub wybranym podmiocie prowadzącym rejestr akcjonariuszy. Co istotne, moc obowiązująca dokumentów akcji wygaśnie z mocy prawa z dniem wejścia w życie nowelizacji. Po tej dacie dokument akcji będzie posiadać jedynie moc dowodową wykazującą, że osoba posługująca się nim ma uprawnienia akcjonariusza. Moc dowodowa wygaśnie jednak po 3 latach od dnia wejścia w życie ustawy, co będzie równoznaczne z utratą statusu akcjonariusza przez podmioty, które w tym terminie nie złożą dokumentów akcji.

 

Projekt nowelizacji jest obecnie na etapie opiniowania przez sądy oraz instytucje publiczne.

4mk - grafika