Kielian_Wspolnicy

Sergiusz Kielian Partner, radca prawny

Sergiusz Kielian specjalizuje się w transakcjach przejmowania i finansowania przedsiębiorstw na rynku prywatnym i publicznym, w tym transakcjach venture capital i M&A.

 

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000) oraz studia podyplomowe z zakresu Prawa Finansowego i Gospodarczego przy Uniwersytecie Łódzkim. Uczestnik programu European Young Lawyers Scheme prowadzonego przez College of Law w Londynie. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Warszawie od 2007 roku.

 

Przed utworzeniem kancelarii Kielian i Wspólnicy współpracował  z międzynarodową kancelarią prawną Gide Loyrette Nouel (2001-2012).

 

Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

 

email:  s.kielian@klegal.pl

Maciej Owczarewicz Partner, radca prawny

Maciej Owczarewicz specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych i  funduszy inwestycyjnych.

 

Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. W 2005 roku został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

 

Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2001 roku, początkowo jako pracownik Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W latach 2004 - 2005 był zatrudniony jako Doradca Ministra Skarbu Państwa. Współpracował również z Departamentem Rynków Kapitałowych warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii prawnej Gide Loyrette Nouel (2005 - 2010).  W latach 2011 – 2018 zajmował stanowiska menadżerskie w instytucjach finansowych, w tym towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

 

Biegle włada językiem angielskim.

 

email:  m.owczarewicz@klegal.pl

Hanna Ławrynowicz radca prawny

Hanna Ławrynowicz specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, w szczególności z zakresu prawa spółek.

 

Doradza w obszarach prawa umów handlowych, prawa spółek oraz przy transakcjach restrukturyzacyjnych. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu prawa pracy.

 

Ukończyła prawo na Universite Jean Moulin Lyon III we Francji. Wpisana na listę radców prawnych przy OIRP w Warszawie od 2008 roku.

 

Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych Gide Loyrette Nouel (2001 - 2011) oraz Dentons (2011 - 2014).

 

Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

 

email:  h.lawrynowicz@klegal.pl

Małgorzata Lejman radca prawny

Małgorzata Lejman specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie handlowym i spółek. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu obrotu nieruchomościami oraz prawa autorskiego. Posiada doświadczenie w doradztwie związanym z procesami restrukturyzacyjnymi oraz z transakcjami fuzji i przejęć, umowami inwestycyjnymi dotyczącymi spółek oraz projektów nieruchomościowych. Zajmuje się także bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych.
 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2009 roku została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

 

Ukończyła Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego (British Center for English and European Legal Studies, Cambridge University we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim).

 

Przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią była prawnikiem kancelarii prawnych Gide Loyrette Nouel oraz Domański Zakrzewski Palinka.

 

Biegle włada językiem angielskim.

 

email:  m.lejman@klegal.pl

Grzegorz Kuderski adwokat, of counsel

Grzegorz Kuderski specjalizuje się w doradztwie oraz sporach sądowych i arbitrażowych z zakresu prawa gospodarczego, budowlanego, karnego oraz IT/IPR.

 

Reprezentuje klientów w sporach prowadzonych w ramach międzynarodowych postępowań arbitrażowych. Doradza i występuje w procesach z sektora IT, motoryzacyjnego, farmaceutycznego, realizacji kontraktów budowlanych oraz dostaw w zamówieniach publicznych.

 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz College of Law w Londynie. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez ORA w Warszawie od 1999 r.

 

Wieloletnie doświadczenie zdobywał w międzynarodowych firmach prawniczych w Londynie i Warszawie. Kilkukrotnie rekomendowany przez PLC Which Lawyer w kategorii: rozwiązywanie sporów.

 

Biegle włada językiem angielskim.

 

email:  g.kuderski@klegal.pl

Krzysztof Żłak adwokat

Krzysztof Żłak zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa gospodarczego i prawa handlowego. W Kancelarii wykorzystuje zdobyte doświadczenie w doradztwie transakcyjnym oraz restrukturyzacyjnym, zajmuje się także bieżącą obsługą prawną w obszarze prawa spółek. Doświadczenie Krzysztofa Żłaka obejmuje ponadto projekty z zakresu prawa sportowego.

 

Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych świadczących doradztwo prawne na rzecz podmiotów gospodarczych oraz w działach prawnych spółek.

 

email:  k.zlak@klegal.pl

Aleksandra Piotraszewska adwokat

Aleksandra Piotraszewska specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, w szczególności doradzając w kwestiach związanych z prawem umów handlowych i prawem spółek.


Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2008), dwuletnie Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego Cambridge przy Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej oraz studia podyplomowe Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Uniwersytecie Warszawskim. Wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie od 2013 roku. 


Posiada również wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych jako prawnik wewnętrzny, zajmując się m.in. kompleksową obsługą prawną zarządu, tworzeniem i opiniowaniem umów cywilnoprawnych oraz doradztwem przy połączeniach spółek.


Biegle włada językiem angielskim.

 

email: a.piotraszewska@klegal.pl

 

Łukasz Waluch adwokat

Łukasz Waluch specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw. Jego główne obszary specjalizacji obejmują prawo cywilne, spory sądowe, postępowania sądowo-administracyjne.

 

Świadczy usługi bieżącego doradztwa prawnego w zakresie prawa cywilnego i prawa pracy. Doradzał także w szeregu sporów sądowych, głównie z zakresu prawa cywilnego i sporów kontraktowych.

 

Ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez ORA w Warszawie od 2009 roku.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych świadczących m.in. doradztwo prawne na rzecz podmiotów gospodarczych w ramach samodzielnej praktyki.

 

Włada językiem angielskim.

 

email:  l.waluch@klegal.pl

Ewelina Kardaś adwokat

Ewelina Kardaś w Kancelarii zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem gospodarczym, w tym prawem spółek, ze szczególnym uwzględnieniem umów handlowych oraz obsługi emisji papierów wartościowych przez podmioty prywatne. Ewelina Kardaś posiada doświadczenie w doradztwie transakcyjnym oraz przy procesach restrukturyzacyjnych.

 

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka oraz stypendystka Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego organizowanej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Wydziałem Nauk o Pań­stwie i Pra­wie Reń­skiego Uni­wer­sy­tetu Fry­de­ryka Wil­helma w Bonn oraz Nie­miec­ką Fun­da­cją Mię­dzy­na­ro­do­wej Współ­pracy Praw­nej w Bonn, stypendystka Freie Universität Berlin w ramach programu Erasmus. 

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w działach prawnych instytucji publicznych oraz spółek prawa handlowego, m.in. w Siemens AG i Siemens sp. z o.o., a także w kancelariach prawnych świadczących doradztwo prawne na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

 

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

Włada językiem angielskim, niemieckim i szwedzkim.

 

email:  e.kardas@klegal.pl

Karol Filipiuk radca prawny

Karol Filipiuk jest radcą prawnym przy OIRP w Warszawie specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami oraz procesie inwestycyjno-budowlanym.

 

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autorem publikacji naukowych i prowadzącym szkolenia z zakresu prawa nieruchomości. Obecnie jest  w trakcie sporządzania pracy doktorskiej dotyczącej zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych i wyłączenia ich z produkcji.

 

Przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią przez wiele lat współpracował z wiodącymi kancelariami krajowymi i międzynarodowymi.

 

Włada językiem angielskim i włoskim.

 

email: k.filipiuk@klegal.pl
 

Marlena Kadej-Barwik radca prawny, of counsel

Marlena Kadej-Barwik specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych, funduszy inwestycyjnych oraz obsłudze podmiotów gospodarczych, w zakresie korporacyjnym oraz w obszarze umów handlowych.


Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uzyskując tytuł magistra prawa (2008), następnie ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego (2015). Uczestniczyła w The 2007 International Business and Trade Summer Law Program w Krakowie i letnim kursie Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2007).


Wpisana na listę radców prawnych przy OIRP w Warszawie w 2013 r.

 

Doświadczenie zdobywała m.in. jako dyrektor departamentu prawnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz członek rad nadzorczych spółek kapitałowych.
Włada językiem angielskim i niemieckim.

 

email: m.kadejbarwik@klegal.pl

Monika Sojda – Gerwatowska radca prawny, of counsel

Monika Sojda – Gerwatowska specjalizuje się w zagadnieniach związanych z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ochrony środowiska.

 

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska w Centrum Badań Międzydyscyplinarnych na Uniwersytecie w Limoges oraz studia podyplomowe z zakresu Polityk Społecznych w Europie na Uniwersytecie w Strasburgu.

 

Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych Gide Loyrette Nouel (2003 – 2012) oraz PwC Legal (2012-2015). Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Warszawie od 2008 roku.

 

Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

 

email:  m.sojdagerwatowska@klegal.pl

Aleksandra Kwiatkowska kierownik biura

Aleksandra Kwiatkowska organizuje i nadzoruje prace administracyjno - biurowe w Kancelarii. Organizuje podróże służbowe i spotkania prawników. Zakres jej obowiązków obejmuje także współpracę z zewnętrznymi firmami i podwykonawcami współpracującymi z Kancelarią.

 

Ukończyła studia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie uzyskując dyplom magistra na kierunku administracja.

 

email:  a.kwiatkowska@klegal.pl

4mk - grafika